Công viên văn hóa của xã nông thôn mới Tân Hội Đông.

Theo Huyện ủy Châu Thành, qua nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI (2015 – 2020), tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt khá cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại – dịch vụ; nhiều chỉ tiêu nghị quyết thực hiện vượt, đạt hoặc gần đạt; thu nhập và đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên.

 Công viên văn hóa của xã nông thôn mới Tân Hội Đông. Công viên văn hóa của xã nông thôn mới Tân Hội Đông.

Cụ thể là sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng chuyên canh, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; công nghiệp, thương mại – dịch vụ tiếp tục phát triển, thu hút được nhiều nhà đầu tư trên địa bàn huyện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khá, cơ sở hạ tầng nông thôn tiếp tục quan tâm đầu tư và đã phát huy hiệu quả, góp phần vào phục vụ phát triển kinh tế, đời sống xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới. Thu ngân sách của huyện theo phân cấp đạt khá cao so với nghị quyết…

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, hoạt động văn hóa ngày càng phong phú, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ tinh thần của nhân dân; phong trào thể dục – thể thao phát triển rộng khắp.

Chất lượng giáo dục – đào tạo được giữ vững và nâng lên, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư. Công tác chăm sóc sức khỏe, dân số – kế hoạch hóa gia đình và phòng, chống dịch bệnh được huyện quan tâm thực hiện tốt. Các đối tượng chính sách, xã hội ngày càng được quan tâm chăm sóc, tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm.

Cùng với đó, huyện cũng đã thực hiện tốt công tác dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người lao động.

Công tác quốc phòng – an ninh được các cấp ủy trong huyện quan tâm lãnh đạo, thực hiện tốt các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng địa phương. An ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, an toàn xã hội được đảm bảo; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì. Lực lượng quân sự, công an xã được củng cố và nâng chất hoạt động.

Hoạt động của HĐND, UBND các cấp đúng luật định; lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và các chỉ tiêu, chuyên đề thi đua hằng năm. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được chuẩn hóa, chất lượng hoạt động có nâng lên. Huyện cũng triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Song song đó, công tác dân vận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy. Qua đó, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể có những bước chuyển biến tích cực, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước và các chỉ tiêu thi đua hằng năm.

Công tác xây dựng Đảng luôn được huyện quan tâm lãnh đạo và đã có sự chuyển biến tích cực. Từ đó, vai trò lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức Đảng được tăng cường trên nhiều lĩnh vực; nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng được giữ vững.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước đi vào chiều sâu gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao và trong cuộc sống hằng ngày. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện kịp thời và đạt nhiều kết quả đã góp phần quan trọng vào xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tạo được sự đồng tình ủng hộ trong cán bộ, đảng viên.

D.S

Kết quả lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

– Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm 15,05% (nghị quyết đề ra 11% – 12%); trong đó, khu vực I tăng 5,96% (nghị quyết 4,5% – 5%), khu vực II tăng 17,39% (nghị quyết 12,7% – 13,6%), khu vực III tăng 9,02% (nghị quyết 12% – 13%). Cơ cấu kinh tế ước đến tháng 6-2018, khu vực I chiếm 13,85% (nghị quyết 11% – 12%), khu vực II chiếm 78,46% (nghị quyết 75% – 77%), khu vực III chiếm 7,69% (nghị quyết 12% – 13%).

– Thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng, đạt 80,51% so nghị quyết.  Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 15.100 tỷ đồng, đạt 52,61% so nghị quyết, trong đó đầu tư từ ngân sách 105,42 tỷ đồng, đạt 62% so nghị quyết.

– Diện tích canh tác lương thực 4.470 ha (nghị quyết đề ra 3.990 ha), trong đó diện tích canh tác lúa 4.168 ha (nghị quyết đề ra 3.500 ha); sản lượng lương thực hằng năm 65.490 tấn, đạt 104,26% so nghị quyết.

– Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đạt 33.231 tỷ đồng, đạt 122,22% so nghị quyết. Tổng mức bán lẻ hàng hóa – dịch vụ được 7.051 tỷ đồng, đạt 53,02% so nghị quyết (13.300 tỷ đồng).

– Thu theo phân cấp ngân sách 395,58 tỷ đồng, đạt 80,73% so nghị quyết; chi theo phân cấp ngân sách 1.843,63 tỷ đồng, đạt 83,5% so nghị quyết.

– Tỷ lệ hộ sử dụng điện chiếm 100% tổng số hộ; số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh chiếm 99,6% tổng số hộ (nghị quyết đề ra 100%).

– Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) giảm còn 3,37%.

– Vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 5,14 tỷ đồng, đạt 102,9% so nghị quyết; vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 3 tỷ đồng, đạt 50% so nghị quyết; giới thiệu việc làm cho 17.095 người, đạt 126,6% so nghị quyết; hằng năm dạy nghề đạt, vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

– Chuyển đổi 1 xã văn hóa thành xã văn hóa nông thôn mới, đạt 100% so nghị quyết; xây dựng 6 xã văn hóa nông thôn mới, đạt 120% so nghị quyết; xây dựng 10 cơ sở thờ tự văn hóa, đạt 66,66% so nghị quyết, 35 con đường văn hóa, đạt 140% so nghị quyết và 2 chợ văn hóa, đạt 66,66% so nghị quyết.

– Giữ vững chuẩn phổ cập đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở ở 100% xã – thị trấn; xây dựng 6 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 60% so nghị quyết. Tỷ lệ huy động trong độ tuổi nhà trẻ chiếm 7,1% (nghị quyết đề ra 15%); mẫu giáo đạt 75,88% (nghị quyết 65%), trong đó trẻ 5 tuổi đạt 100%; tiểu học đạt 100% (nghị quyết 100%); trung học cơ sở đạt 95,76% (nghị quyết 98%).

– Kết nạp 425 đảng viên mới, đạt 60,71% so nghị quyết. Hằng năm có 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, 85% tổ chức cơ sở Đảng đạt từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Bởi – Báo Ấp Bắc